தமிழ் வருடங்கள் 60

தமிழ் வருடங்கள் tamil varudangal 60 (முதல் முப்பது வருட விளக்கம்) தமிழ் வருடங்கள் மொத்தம் அறுபது. பிரபவ என்பதற்கு நற்றோன்றல் என்றும், விபவ என்பதற்கு உயர்தோன்றல் என்றும், கடைசீ வருடமாக அட்சய வருடத்திற்கு வளங்கலன் என்றும் பொருள் உண்டு. தமிழ் ஆண்டுகள் பிரபவ என்ற ஆண்டில் … Continue reading தமிழ் வருடங்கள் 60