ஆண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் அ-ஔ

Male Baby Names Tamil அ-ஔ

அகரன்
அதியமான்
அமர்
அமுதன்
அரசன்
அரசு
அருள்
அருண்
அருண்மணி
அருண்மதி
அன்பு
அன்பரசு
அன்பழகன்
அன்புமணி
அகக்கண்ணன்
அகக்கதிர்
அகக்கலைஞன்
அகக்கீரன்
அகக்குமரன்
அகக்குன்றன்
அகக்கோ
அகக்கோமான்
அகக்கோவன்
அகக்கோன்
அகங்கிள்ளி
அகச்சுடர்
அகச்சுடரோன்
அகச்சுனை
அகச்சுனையான்
அகச்செம்மல்
அகச்செல்வன்
அகச்செழியன்
அகனெரி
அகனெழிலன்
அகனெழிலோன்
அகனெழினி
அகனேயன்
அகனேரன்
அகனேரியன்
அகனேறு
அஞ்சிக்கனி
அஞ்சிக்கிழான்
அஞ்சிக்கீரன்
அஞ்சிமதி
அஞ்சிமழவன்
அஞ்சிமள்ளன்
அஞ்சிமறவன்
அஞ்சிமாறன்
அஞ்சிமுத்தன்
அஞ்சிமுத்து
அரும்பரிதி
அரும்பா
அரும்பாவலன்
அரும்பிள்ளை
அரும்பிறை
அரும்புகழன்
அறக்கோ
அறக்கோதை
அறக்கோமான்
அறக்கோவன்
அறக்கோன்
அறக்கோவலன்
அறங்கிள்ளி
அறங்கீரன்
அறங்குன்றன்
அறங்கேள்வன்
அறங்கொற்றவன்
அறங்கோடன்
அறச்சுடர்
அனன்மணி
அனன்மருகன்
அனன்மருதன்
அனன்மல்லன்
அனன்மலை

ஆட்சிக்கனல்
ஆட்சிக்கிழான்
ஆட்சிக்குமரன்
ஆட்சிக்குரிசில்
ஆட்சிக்குன்றன்
ஆட்சிக்கூத்தன்
ஆட்சிக்கொடி
ஆட்சிக்கோ
ஆட்சிக்கோடன்
ஆட்சிக்கோன்
ஆட்சிச்செழியன்
ஆட்சிச்சேரன்
ஆட்சிச்சோழன்
ஆட்சிவழுதி
ஆட்சிவாகை
ஆட்சிவீரன்
ஆட்சிவெற்பன்
ஆட்சிவெற்றி
ஆட்சிவேங்கை
ஆட்சிவேந்தன்
ஆட்சிவேல்
ஆடன்மல்லன்
ஆடன்மள்ளன்
ஆடன்மறவன்
ஆடன்மாறன்
ஆத்திநாகன்
ஆத்திமருதன்
ஆத்திமறவன்
ஆத்திமன்னன்
ஆத்திமார்பன்
ஆத்திமாறன்
ஆத்திவீரன்
ஆத்திவேங்கை
ஆத்திவேந்தன்
ஆத்திவேலன்
ஆம்பற்சேரன்
ஆம்பற்சோழன்
ஆயச்செல்வன்
ஆயச்செழியன்
ஆயச்சேரன்
ஆயச்சோழன்
ஆயத்தலைவன்
ஆயத்தென்னன்
ஆயத்தேவன்
ஆரமுதன்
ஆரமுது
ஆரருவி
ஆரலை
ஆரறிஞன்
ஆராவமுதன்
ஆராழி
ஆரின்பன்
ஆரினியன்
ஆருருவன்
ஆரூரன்
ஆரூரான்
ஆர்வக்கனி
ஆர்வக்கிழான்
ஆர்வக்கிள்ளி
ஆர்வக்குமரன்
ஆர்வக்குன்றன்
ஆர்வக்கூத்தன்
ஆர்வக்கொடி
ஆர்வக்கோ
ஆர்வவேல்
ஆர்வவேலன்
ஆழிக்கதிர்
ஆழிக்கரை
ஆழிக்காவலன்
ஆழிக்கிழான்
ஆழிக்கிள்ளி
ஆழிக்கீரன்
ஆழிக்குமரன்
ஆழிக்குரிசில்
ஆழிநம்பி
ஆழிநல்லன்
ஆழிநாகன்
ஆழிநாடன்
ஆழிநிலவன்
ஆழிநிலவு
ஆழிமகன்
ஆழிமணி
ஆழிமதி
ஆழிமருகன்
ஆழிமலை
ஆற்றலறவோன்
ஆற்றலறிஞன்
ஆற்றலறிவன்
ஆற்றலறிவு
ஆற்றலன்
ஆற்றலன்பன்
ஆற்றலன்பு
ஆற்றலாழி
ஆற்றுவீரன்
ஆற்றூரன்
ஆற்றொலி

இகல்
இகல்வழுதி
இகல்வளவன்
இகல்வாணன்
இகல்வீரன்
இசைக்கொடி
இசைக்கோ
இசைக்கோடன்
இசைக்கோமான்
இசைக்கோவன்
இயலன்பன்
இயலன்பு
இயலாழி
இயலாளன்
இயலாற்றல்
இயலிசை
இயலிசைவாணன்
இயலின்பம்
இயலின்பன்
இயலினியன்
இருங்கதிர்
இருங்கலை
இருங்;கனல்
இருங்கனி
இருங்காடன்
இருங்காரி
இருநாடன்
இருநிலவு
இருநெஞ்சன்
இருநெறியன்
இரும்பகலோன்
இரும்பரிதி
இளங்கிழான்
இளங்கிள்ளி
இளங்கிளி
இளங்கீரன்
இளங்குடிமகன்
இளங்குமணன்
இளவமுது
இளவரசன்
இளவரசு
இளவரம்பன்
இளவருவி
இளவாளன்
இளவாற்றல்
இளவாற்றலன்
இளவில்
இறைத்தென்றல்
இறைத்தென்னன்
இறைத்தேவன்
இறைத்தேன்
இறைத்தொடை
இறைத்தோழன்
இறைத்தோன்றல்
இறைநம்பி
இறையன்பு
இறையனார்
இறையாழி
இறையாழோன்
இறையாளன்
இறையாற்றல்
இறையிசை
இறையின்பம்
இறையினியன்
இறையுடையான்
இறையுரவோன்
இறையுருவன்
இன்வீரன்
இன்வெற்பன்
இன்வெற்பு
இன்வெற்றி
இன்வேங்கை
இன்வேந்தன்
இனியன்

ஈகக்கதிர்
ஈகக்கனல்
ஈகக்கிள்ளி
ஈகக்கீரன்
ஈகக்குமரன்
ஈகக்குரிசில்
ஈகக்குன்றன்
ஈகக்கேள்வன்
ஈகக்கொடி
ஈகச்சேரன்
ஈகச்சோழன்
ஈகத்தகை
ஈகத்தகையன்
ஈகத்தம்பி
ஈகத்தமிழ்
ஈகத்தமிழன்
ஈகத்தலைவன்
ஈகவாணன்
ஈகவாரி
ஈகவாழி
ஈகத்துரை
ஈகத்துறைவன்
ஈகத்தென்னன்
ஈகத்தேவன்
ஈகத்தோழன்
ஈகத்தோன்றல்
ஈகநம்பி
ஈகவழகன்
ஈகவழுதி
ஈகவள்ளல்
ஈகைநிலவு
ஈகைநெஞ்சன்
ஈகைநெடியோன்
ஈகைநெறியன்
ஈகைநேயன்
ஈகையிசை
ஈகையின்பம்
ஈகையின்பன்
ஈகையினியன்
ஈகைவாரி
ஈகைவாளன்
ஈகைவீரன்
ஈகைவெற்பன்
ஈகைவெற்பு
ஈகைவெற்றி
ஈழநாகன்
ஈழநாடன்
ஈழநாவன்
ஈழநிலவன்
ஈழநிலவு
ஈழப்பாவலன்
ஈழப்பித்தன்
ஈழமருகன்
ஈழமருதன்
ஈழமல்லன்
ஈழமுருகன்
ஈழமுருகு
ஈழமுறுவல்
ஈழவழகு
ஈழவழுதி
ஈழவள்ளல்
ஈழவொலி
ஈவொளி

உணர்வுக்குமரன்
உணர்வுக்குரிசில்
உணர்வுக்குன்றன்
உணர்வுக்கோ
உணர்வுக்கோன்
உணர்வுச்செல்வன்
உணர்வுச்செழியன்
உணர்வுச்சேய்
உணர்வுச்சேரன்
உதியன்கனி
உதியன்கிழான்
உதியன்கிள்ளி
உதியன்கிளி
உதியன்கீரன்
உதியன்குமரன்
உதியன்குரிசில்
உதியன்மருகன்
உதியன்மருதன்
உதியன்மல்லன்
உதியன்மலை
உதியன்மழவன்
உதியன்மள்ளன்
உதியன்மறவன்
உதியன்மன்னன்
உதியன்மாறன்
உயிர்த்தேன்
உயிர்;த்தோழன்
உயிர்த்தோன்றல்
உயிர்நம்பி
உயிர்நல்லன்
உயிர்நாகன்
உயிர்நிலவன்
உயிர்நெஞ்சன்
உயிர்நெடியோன்
உயிர்நெறியன்
உயிர்நேயன்
உயிரேந்தல்
உயிரேந்தி
உயிரையன்
உயிரொலி
உரமாறன்
உரமுரசு
உரவலவன்
உரவழுதி
உரவளத்தன்
உரவறவோன்
உலகக்கிழான்
உலகக்கிள்ளி
உலகக்கிளி
உலகக்கீரன்
உலகவழுதி
உலகவள்ளல்
உலகவளத்தன்
உலகவளவன்
உலகவாணன்
உழவமுது
உழவரசன்
உழவரசு
உழவழகன்
உழவழகு
உழவறிஞன்
உழவறிவன்
உழவுவீரன்
உழவூரன்
உழவூரான்
உழவெழிலன்
உழவெழிலோன்
உழவேந்தல்
உழவேந்தி


ஊக்கவள்ளல்
ஊக்கவாணன்
ஊக்கவாளன்
ஊக்கவீரன்
ஊர்க்குமரன்
ஊர்க்குரிசில்
ஊர்க்குளத்தன்
ஊர்க்குன்றன்
ஊர்க்கூத்தன்
ஊர்ச்செம்மல்
ஊர்ச்செல்வன்
ஊர்ச்செழியன்
ஊர்ச்சேந்தன்
ஊர்ச்சேரன்
ஊர்ச்சோழன்
ஊருருவன்
ஊரெழிலன்
ஊருணிநிலவன்
ஊருணிமருதன்
ஊருணிமுத்தன்
ஊழிக்கதிர்
ஊழிக்கனல்
ஊழிக்கீரன்
ஊழிக்குமரன்
ஊழியொலி
ஊழியொளி
ஊழிவண்ணன்
ஊழிவேங்கை
ஊழிவேந்தன்
ஊற்றுவளத்தன்
ஊற்றுவளவன்
ஊற்றுவாணன்


எரிகதிர்
எரிகனல்
எரிகாடன்
எரிசுடர்
எரிவீரன்
எரிவெற்பன்
எரிவேங்கை
எல்லரசு
எல்லருவி
எல்லழகன்
எல்லழகு
எல்லறிவன்
எல்லறிவு
எல்லன்
எல்வேல்
என்மலை
என்மறவன்
என்மாறன்
என்முகன்
எழிலகன்
எழிலண்ணல்
எழிலப்பன்
எழிலமுதன்
எழிலமுது
எழிலரசன்
எழிலரசு
எழிலருவி
எழிலலை
எழிலிசை
எழிலின்பம்
எழிலின்பன்
எழிற்பிள்ளை
எழிற்பிறை
எழிற்புகழன்
எழின்மா
எழின்மாண்பன்
எழின்மார்பன்
எழின்மாறன்
எழின்மான்
எழின்முரசு
எழின்முருகன்
எழின்முருகு
எழின்முறுவல்
எழின்மேழி
எழின்மைந்தன்
எழின்மொழி
எழுநிலவு
எழுநெஞ்சன்
எழுநேயன்
எழுபகலோன்
எழுபரிதி
எழுபிறை
எழுபுகழன்
எழுவீரன்
எழுவெரி
எழுவெழினி
எழுவெற்பன்
எழுவெற்பு
எழுவொளி
எழுச்சிவீரன்
எழுச்சிவேங்கை
எழுச்சிவேந்தன்
எறிநிலவன்
எறிநிலவு
எறிவேல்

ஏந்தலமுது
ஏந்தலலை
ஏந்தலழகு
ஏர்க்கிள்ளி
ஏர்க்கீரன்
ஏர்க்குடிமகன்
ஏர்க்குமரன்
ஏர்க்குரிசில்
ஏர்ச்சீரன்
ஏர்ச்செல்வன்
ஏர்ச்செழியன்
ஏர்ச்சென்னி
ஏர்ச்சேரன்
ஏர்ச்சேரலாதன்
ஏர்ச்சோழன்
ஏர்த்தலைவன்
ஏர்நம்பி
ஏர்நல்லன்
ஏர்நாகன்
ஏர்நாடன்
ஏர்ப்பாரி
ஏர்ப்புகழன்
ஏர்மருகன்
ஏர்மருதன்
ஏர்முதல்வன்
ஏர்மைந்தன்
ஏர்வழுதி
ஏரரசன்
ஏரரசு
ஏரன்
ஏராளன்
ஏருடையான்
ஏரூரன்
ஏழிசைக்கோ
ஏழிசைவாரி
ஏழிசைவீரன்
ஏழிசைவேந்தன்
ஏழ்வெற்பன்
ஏழாழி
ஏழுமலை
ஏழுமலையான்
ஏறகன்
ஏறாளன்

ஐயன்கரை
ஐயன்காரி
ஐயன்கிழான்
ஐயன்கிள்ளி
ஐயன்கீரன்
ஐயன்குமரன்
ஐயன்கேள்வன்
ஐயன்கொடி
ஐயன்கோ
ஐயனம்பி
ஐயனமுதன்
ஐயனமுது
ஐயனேயன்

ஒண்மணி
ஒண்மதி
ஒண்மார்பன்
ஒண்முத்தன்
ஒண்முத்து
ஒண்முரசு
ஒப்பமுதன்
ஒப்பமுது
ஒப்பாளன்
ஒப்பில்சுடர்
ஒப்பிலரசு
ஒப்பிலருவி
ஒப்பிழகன்
ஒப்பிலறவோன்
ஒப்பிலறிஞன்
ஒப்பிலறிவன்
ஒப்பிலறிவு
ஒப்பிலன்பு
ஒப்பிலாத்துரை
ஒப்பிலாத்தேவன்
ஒப்பிலாத்தேன்
ஒப்பிலாநம்பி
ஒப்பிலாநெஞ்சன்
ஒப்பிலாநேயன்
ஒப்பிலாப்பரிதி
ஒப்பிலாமணி
ஒப்பிலாமதி
ஒப்பிலாமலை
ஒப்பிலாமுத்து
ஒப்பிலாமுரசு
ஒப்பிலாமொழி
ஒலிமுரசு
ஒலியருவி
ஒலியலை
ஒலியன்
ஒலியாழி
ஒளிக்கோமான்
ஒளிச்சுடர்
ஒளிச்சுடரோன்
ஒளித்நம்பி
ஒளிநாடன்
ஒளிநிலவன்
ஒளிநிலவு
ஒளிநெஞ்சன்
ஒளிநேயன்
ஒளிப்பிறை
ஒளிப்புலவன்
ஒளிப்பூவன்
ஒளிமருகன்
ஒளிமருதன்
ஒளிமல்லன்
ஒளிமலை
ஒளிமலையன்
ஒளிமழவன்
ஒளிமள்ளன்
ஒளிமறவன்
ஒளியருவி
ஒளியலை
ஒளியழகு
ஒளியழகன்
ஒளியறிவோன்
ஒளியறிஞன்
ஒளிவழுதி
ஒளிவள்ளல்
ஒளிவளத்தன்
ஒளிவளவன்
ஒளிவாகை
ஒளிவாணன்
ஒளிவாரி
ஒளிவாளன்
ஒளிவில்
ஒளிவீரன்
ஒளிவெற்பன்
ஒளிவேல்
ஒளிவேலன்
ஒளிவேள்
ஒளிவைகை
ஒசைமணி

ஓசையன்
ஓசையின்பன்
ஓடத்துரை
ஓடத்தேவன்
ஓடநம்பி
ஓவக்கோ
ஓவக்கோவன்
ஓவச்சுடர்
ஓவநாடன்
ஓவநெஞ்சன்
ஓவியன்

male baby names tamil அ-ஔ