ஆண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் ந-நௌ

Male Baby Names Tamil ந-நௌ


நக்கீரன்
நகைப்பொழிலன்
நகைமணி
நகைமன்னன்
நகைமார்பன்
நகைமுகன்
நகைமுத்தன்
நச்சினார்க்கினியன்
நஞ்சப்பன்
நஞ்சுண்டான்
நடுநெஞ்சன்
நடுவாளன்
நடைவண்ணன்
நடைவலவன்
நடைவளத்தன்
நடைவளவன்
நடைவாணன்
நடைவேந்தன்
நம்பி
ம்பியப்பன்
நம்பியரசன்
நம்பியரசு
நம்பியழகன்
நம்பியாண்டான்
நறுமணி
நறுமலையன்
நறுமுத்தன்
நறுமுத்து
நறுமொழி
நல்லகண்ணு
நல்லதம்பி
நல்லநம்பி
நல்லரசன்
நல்லரசு
நல்லருவி
நற்குமரன்
நற்குன்றன்
நன்முகன்
நன்முத்தன்
நன்முரசு
நன்னாடன்
நன்னிலவன்

நா
நாவரசன்
நாவரசு
நாவலன்
நாவுக்கரசன்
நாவுக்கரசு
நாகநம்பி
நாகநாடன்
நாகமுத்தன்
நாகமுத்து
நாகப்பன்
நாகையன்
நாகையா
நாச்சிமுத்து
நாச்சியப்பன்
நாடலரசன்
நாடனம்பி
நாடனேயன்
நாவலமுதன்
நாவலினியன்
நானாடன்

நி
நிகரில்செம்மல்
நிகரிலாத்திறல்
நிகரிலாமணி
நிகரிலாமதி
நிகரிலாமுகன்
நிகரிலாமொழி
நிலக்குமரன்
நிலக்குரிசில்
நிலக்கேள்வன்
நிலச்செம்மல்
நிலச்செல்வன்
நிலநன்னன்
நிலநாகன்
நிலநாடன்
நிலநெஞ்சன்
நிலநேயன்
நிலப்புகழ்
நிலவேங்கை
நிலவேந்தன்
நிலவழகன்
நிலவரசன்
நிலவன்பன்
நிலவினியன்
நிலவவூரன்
நிலவெழிலன்
நிலாவாணன்
நிலையரசு
நிறைநிலவன்
நிறைநெஞ்சன்
நிறைமதி
நிறையெழிலன்

நீ
நீரமுதன்
நீரரசன்
நீரரசு
நீரருவி
நீரழகன்
நீலக்கண்ணன்
நீலச்சுடர்
நீளொளி

நெ
நெஞ்சநேயன்
நெடுங்கிள்ளி
நெடுங்குமரன்
நெடுஞ்செழியன்
நெடுஞ்சேரன்
நெடுமணி
நெடுமதி
நெடுமல்லன்
நெடுமாறன்
நெடுவேலன்
நெய்தலரசன்
நெய்தலழகன்
நெய்தலறிஞன்
நெய்தலன்பன்
நெய்தனம்பி
நெய்தனாடன்
நென்முத்து
நென்னாடன்
நெறிமணி
நெறிமதி
நெறியமுதன்
நெறியழகன்
நெறியினியன்
நெறிவாணன்

நே
நேயக்கண்ணன்
நேயக்கதிரன்
நேயத்தமிழன்
நேயநாவன்
நேயநிலவன்
நேயநெஞ்சன்
நேயமணி
நேயமதி
நேயமருதன்
நேயமாறன்
நேயமானன்
நேயமுத்து
நேயவண்ணன்
நேயவேந்தன்
நேர்நெஞ்சன்
நேர்மையன்
நேர்வேல்

நொ
நொச்சிக்குமரன்
நொச்சிக்குன்றன்
நொச்சிச்செல்வன்
நொச்சித்தம்பி
நொச்சித்துரை
நொச்சிமணி
நொச்சிமதி
நொச்சிமுரசு
நொச்சிவாணன்
நொச்சிவீரன்
நொச்சிவேலன்