தமிழ் பெயர்கள் பெண் குழந்தைகள் ப-பௌ

Tamil girl baby names ப-பௌ

பகவதி
பகுத்தறிவு
பட்டம்மை
பட்டம்மா
பட்டு
பவளமல்லி
பவளக்கொடி
பழநி

பசுங்கொடி

பா

பாகம்பிரியாள்
பாண்டிமாதேவி
பாண்டிமுத்து
பாண்டியம்மாள்
பாப்பம்மை
பாப்பா
பாப்பாள்
பாமகள்
பால்மொழி
பாலம்மை
பாவரசி
பாவை

பாமகள்

பி
பிச்சையம்மாள்
பிரியாநங்கை
பிறைக்கண்ணி

பிறைநிலா

பீ

பீலிவளை

பு
புகழ்ச்செல்வி
புகழ்வாணி
புகழ்க்கொடி
புகழ்மாலை
புகழ்மொழி
புகழ்வல்லி
புகழ்க்கொழுந்து
புகழ்க்குழலி
புகழ்த்தேவி
புகழ்வடிவு
புகழ்மேனி
புகழ்மணி
புகழ்நிதி
புகழ்மதி
புகழரசி
புகழ்மாணிக்கம்
புகழ்நங்கை
புகழ்முத்து
புகழருவி
புகழ்ப்பாவை
புகழ்நாயகி
புகழ்தமிழ்
புகழ்மாலை
புகழ்மங்கை
புகழ்நங்கை
புகழ்க்குமரி
புகழொளி
புகழ்க்கண்ணி
புகழமுது
புகழ்விழி
புதுமை
புதுமைச்செல்வி
புதுமைக்கொடி
புதுமைமொழி
புதுமைவல்லி
புதுமைமணி
புதுமைக்கொழுந்து
புதுமைவாணி
புதுமைநிதி
புதுமைமதி
புதுமைமுத்து
புதுமலர்ச்செல்வி
புலிக்கொடி
புலிதேவி
புலியரசி
புலிச்செல்வி
புலிப்பாவை