தமிழ் பெயர்கள் பெண் குழந்தைகள் ஞ-ஞௌ

Tamil girl baby names ஞ-ஞௌ

ஞா
ஞானம்
ஞானச்செல்வி
ஞானப்பழம்
ஞானமலர்
ஞானவடிவு
ஞானி
ஞானப்பூ
ஞானமணி
ஞானக்கொடி
ஞானப்பழம்
ஞானக்கனி
ஞானத்தரசி
ஞானமொழி
ஞானவல்லி
ஞானக்கொழுந்து
ஞானமுகில்
ஞானஎழில்
ஞானக்கலை
ஞானப்பிறை