ஆண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் க-கௌ

Male Baby Names Tamil க-கௌ


கடப்பமைந்தன்
கடம்பநம்பி
கடம்பநல்லன்
கடம்பநல்லோன்
கடம்பநன்னன்
கடம்பநாகன்
கடம்பநாடன்
கடம்பநிலவன்
கடம்பநிலவு
கடம்பரசு
கடம்பழகன்
கடம்பழகு
கடம்பவீரன்
கடம்பவெற்பன்
கடம்பவேந்தன்
கடம்பவேலன்
கடலப்பன்
கடலமுதன்
கடலமுது
கடலரசன்
கடலருவி
கடலலை
கடலழகன்
கடலழகு
கடலறிஞன்
கடலறிவன்
கடலன்
கடலொலி
கடலொளி
கடற்கோ
கடற்கோடன்
கடற்கோதை
கடற்கோமான்
கடற்கோவன்
கண்ணழகன்
கண்ணழகு
கண்ணன்
கண்ணாளன்
கண்ணினியன்
கண்ணூரன்
கண்ணெழிலன்
கண்ணித்தேவன்
கண்ணிநாகன்
கண்ணிநாடன்
கண்ணிநிலவன்
கண்ணிநெஞ்சன்
கண்ணிநேயன்
கண்ணிப்பாரி
கண்ணிப்பாவலன்
கண்ணிப்பித்தன்
கண்ணிப்பிறை
கண்ணிப்புகழன்
கண்ணிப்புலவன்
கண்ணிமுரசு
கண்ணிமுருகன்
கண்ணிமுருகு
கண்ணிமுறுவல்
கண்ணியமதி
கண்ணியமருகன்
கண்ணியமருதன்
கண்ணியமலை
கண்ணியமழவன்
கண்ணியமறவன்
கண்ணியவேல்
கண்ணியவேள்
கணிக்கலை
கணிக்கனல்
கணிச்செம்மல்
கணிச்செல்வம்
கணிச்செல்வன்
கணிச்செழியன்
கணைத்தம்பி
கணைத்தமிழன்
கணைமுகிலன்
கணைவீரன்
கதிர்க்கோ
கதிர்நம்பி
கதிர்மணி
கதிர்மருகன்
கதிர்வழுதி
கதிர்வள்ளல்
கதிரரசன்
கதிரரசு
கதிரருவி
கதிரழகன்
கதிரவன்
கதிரூரன்
கதிரூரான்
கயலரசன்
கயலரசு
கயலருவி
கயற்காவலன்
கயற்கிழான்
கயற்கிள்ளி
கயற்பொழிலன்
கயற்பொன்னன்
கரிகாலன்
கரியஞ்சான்
கருத்துவள்ளல்
கருத்துவாணன்
கருங்கணை
கருங்கனி
கருங்காடன்
கருங்குன்றன்
கருங்கோடன்
கருமுகிலன்
கருமேழி
கல்விக்குமரன்
கல்விக்குரிசில்
கல்விக்குன்றன்
கல்விக்கூத்தன்
கல்விக்கேள்வன்
கல்வித்தென்றல்
கல்வித்தென்னன்
கல்வியரசன்
கல்வியரசு
கலப்பொறையன்
கலப்பொன்னன்
கலியநாடன்
கலியநாவன்
கலிப்புகழன்
கலிப்புலவன்
கலிப்பெரியன்
கலியன்பு
கலியாழி
கலிவீரன்
கலைச்செல்வன்
கலைச்செழியன்
கலைமல்லன்
கலைமழவன்
கழனிமாறன்
கழனிமுகிலன்
கழனிவேலன்
களக்கோ
களவீரன்
களவேங்கை
களியழகு
களியன்பன்
களியன்பு
கன்னல்வாணன்
கன்னல்விழியன்
கன்னற்கனி
கன்னன்முத்தன்
கன்னன்மொழி
கனலரசன்
கனலரசு
கனனாகன்
கனனாடன்
கனியரசு
கனியழகு
கனிவளவன்
கனிவாளன்
கனிவிசை
கனிவின்பன்
கனிவினியன்
கனிவேந்தி
கனிவொளி

கா
காநிலவன்
காநிலவு
காநெஞ்சன்
காநேயன்
காமகன்
காமாறன்
காமானன்
காவமுது
காவரசன்
காவரசு
காவினியன்
காவீரன்
காஞ்சிக்கனல்
காஞ்சிக்கனி
காஞ்சிக்காரி
காஞ்சித்தேவன்
காஞ்சித்தோழன்
காஞ்சித்தோன்றல்
காஞ்சிநம்பி
காஞ்சிநல்லன்
காஞ்சிநன்னன்
காஞ்சிமணி
காஞ்சிமதி
காஞ்சிமுரசு
காஞ்சிமுருகன்
காஞ்சிவாணன்
காட்டமுது
காட்டரசு
காட்டரண்
காட்டருவி
கார்நல்லன்
கார்நாடன்
கார்நிலவன்
கார்நிலவு
கார்முகில்
கார்முகிலன்
கார்முத்தன்
காருழவன்
காரூரன்
காவற்கதிர்
காவற்கனல்
காவற்செல்வன்
காவற்செழியன்
காவற்சென்னி
காவிரிக்கோ
காவிரிக்கோடன்
காவிரிக்கோதை
காவிரிக்கோமான்
காவிரித்தங்கம்
காவிரித்தங்கன்
காவிரித்தம்பி
காவிரித்தமிழ்
காவிரித்தமிழன்
காவிரிப்பித்தன்
காவிரிப்பிறை
காவிரிப்புகழன்
காவிரிப்புலவன்
காவிரிமருகன்
காவிரிமருதன்
காவிரிமல்லன்
காவிரிமுகிலன்
காவிரிமுத்து
காவிரிமுரசு
காவிரிமுறுவல்
காவிரிவீரன்
காவிரிவேலன்
காளைத்தென்றல்
காளைத்தேவன்
காளைநம்பி
காளைநல்லன்
காளைநாகன்
காளைநாடன்
காளையரசன்
காளையரசு
கானருவி
கானவன்
கானழகன்
கானகத்தனையன்
கானகத்திண்ணன்
கானகத்திருவன்
கானகத்திறத்தன்
கானகத்தேவன்
கானகத்தோழன்
கானகமுரசு
கானகமுருகன்
கானகமுருகு
கானகவரசு
கானகவூரான்
கானகவெற்பன்
கானகவெழிலன்
கானக்கதிர்
கானக்கனல்
கானக்கனி
கானக்காரி
கானக்கீரன்
கானத்த்தென்றல்
கானத்தென்னன்
கானவரசு
கானவருவி
கானவழகன்
கானவழகு
கானவேங்கை
கானவேந்தன்
கானனம்பி
கானனல்லன்
கானனாகன்
கானனாடன்

கி
கிழக்கரசு
கிழக்கன்
கிழக்குச்செல்வன்
கிழான்
கிழார்
கிள்ளி
கிள்ளிவளவன்

கீ
கீழைக்கடலான்
கீழைக்காற்றன்
கீழைச்செம்மல்
கீழைச்செல்வன்
கீழையரசு
கீரன்

கு
குட்டிச்செல்வன்
குட்டிச்செழியன்
குட்டிச்சென்னி
குட்டிநாகன்
குட்டிமணி
குட்டியப்பன்
குட்டியமுதன்
குட்டியமுது
குட்டியரசன்
குட்டியன்
குட்டிவீரன்
குடமறவன்
குடமியன்
குடவரசன்
குடவரசு
குடித்தலைவன்
குடித்தனையன்
குடியெழினி
குடியெளியன்
குடியேந்தல்
குடிவண்ணன்
குடிவள்ளல்
குமரித்திருவன்
குமரித்திறத்தன்
குமரித்திறல்
குமரிமுத்து
குமரிமுரசு
குமரிமுருகன்
குமரிமுருகு
குமரிவேலன்
குமரிவேலோன்
குயிலன்
குயிலினியன்
குயிலூரன்
குரவைநம்பி
குரவைநாடன்
குரவைநேயன்
குரவைவளவன்
குரவைவாணன்
குழக்கிழான்
குழக்கிள்ளி
குழச்செம்மல்
குழச்செல்வன்
குழச்செழியன்
குழநம்பி
குழநாகன்
குழநிலவன்
குழமதி
குழமருகன்
குழவழகு
குழவின்பன்
குழவினியன்
குழந்தைநேயன்
குழந்தைப்பித்தன்
குழந்தைவழுதி
குழந்தைவள்ளல்
குழந்தைவேல்
குழந்தைவேலன்
குளநேயன்
குறட்கதிர்
குறட்கனல்
குறண்மணி
குறண்மதி
குறண்மலை
குறண்மொழி
குறள்வண்ணன்
குறள்வல்லோன்
குறள்வழுதி
குறளன்
குறளன்பன்
குறளன்பு
குறளாழி
குறிஞ்சிக்கதிர்
குறிஞ்சிக்கலை
குறிஞ்சிக்கனல்
குறிஞ்சிக்கனி
குறிஞ்சிக்கூத்தன்
குறிஞ்சித்தங்கம்
குறிஞ்சித்தமிழ்
குறிஞ்சித்தமிழன்
குறிஞ்சித்தென்றல்
குறிஞ்சித்தென்னன்
குறிஞ்சித்தேவன்
குறிஞ்சிநிலவு
குறிஞ்சிநேயன்
குறிஞ்சிப்பரிதி
குறிஞ்சிப்பாரி
குறிஞ்சிமன்னன்
குறிஞ்சியரசு
குறிஞ்சியருவி
குறிஞ்சியழகன்
குன்றக்கண்ணன்
குன்றக்கதிர்
குன்றத்தோழன்
குன்றத்தோன்றல்
குன்றநம்பி
குன்றப்பரிதி
குன்றப்பாரி
குன்றவமுதன்
குன்றவமுது
குன்றவரசன்
குன்றவழகு
குன்றவழுதி
குன்றவேங்கை
குன்றவையன்

ஆண் குழந்தை பெயர்கள் க-கௌ

கூ
கூடல்வழுதி
கூடல்வள்ளல்
கூடல்வளத்தன்
கூடல்வளவன்
கூடல்வாணன்
கூடலமுதன்
கூடலமுது
கூடலரசன்
கூடலரசு
கூடலருவி
கூடலழகன்
கூடற்காவலன்
கூடற்கிழான்
கூடற்கிள்ளி
கூடற்கீரன்
கூடற்குமரன்
கூடற்பாண்டியன்
கூடற்பாவலன்
கூடற்பித்தன்
கூத்தறிஞன்
கூத்தறிவன்
கூத்துமணி
கூத்துமருகன்
கூத்துமருதன்
கூத்துமல்லன்
கூத்துமழவன்
கூத்துமள்ளன்
கூத்தையன்
கூர்திறலன்
கூர்புகழன்
கூர்வாள்
கூர்வாளன்
கூர்விழியன்
கூர்வேலன்
கூலச்செல்வன்
கூலத்திருவன்
கூலநாடன்
கூலமணி
கூலமலையன்
கூலவளத்தன்
கூலவளவன்
கே
கேண்மைக்கதிர்
கேண்மைக்காவலன்
கேண்மைக்கிழான்
கேண்மைக்குரிசில்
கேண்மைக்குன்றன்
கேண்மைக்கொடி
கேண்மைக்கோடன்
கேண்மைக்கோதை
கேண்மைக்கோமான்
கேண்மைக்கோவன்
கேண்மைச்செம்மல்
கேண்மைச்செல்வன்
கேண்மைத்தகை
கேண்மைத்தங்கம்
கேண்மைத்தலைவன்
கேண்மைப்பரிதி
கேண்மைப்பித்தன்
கேண்மைமார்பன்
கேண்மைமுதல்வன்
கேண்மையரசு
கேண்மையருவி
கேண்மையழகன்
கேண்மையழகு
கேண்மையன்
கேண்மையாழி
கேண்மைவளவன்
கேண்மைவிழியன்
கேண்மைவிரும்பி
கேண்மைவேந்தன்

கை

கைவண்ணன்
கைவல்லோன்
கைவாள்
கைவேல்

கொ
கொங்கன்
கொங்குச்சீரன்
கொங்குச்சீரோன்
கொங்குச்சுடர்
கொங்குச்செம்மல்
கொங்குச்செல்வன்
கொங்குச்சேந்தன்
கொங்குத்தம்பி
கொங்குத்தமிழ்
கொங்குத்தமிழன்
கொங்குத்தலைவன்
கொங்குநாடன்
கொங்குநிலவன்
கொங்குநெஞ்சன்
கொங்குநேயன்
கொங்குப்புலவன்
கொங்குமருகன்
கொங்குமருதன்
கொங்குமல்லன்
கொங்குமலையன்
கொங்குமழவன்
கொங்குமள்ளன்
கொங்குமறவன்
கொடைக்கிள்ளி
கொடைக்கோமான்
கொடைக்கோவன்
கொடைக்கோன்
கொடைச்சேரன்
கொடைச்சோழன்
கொடைத்தலைவன்
கொடைநிலவன்
கொடைநெஞ்சன்
கொடைநேயன்
கொடைப்பரிதி
கொடைப்பாரி
கொடைப்பிறை
கொடைமணி
கொடைமதி
கொடையரசு
கொடையருவி
கொடையழகன்
கொடைவாகை
கொடைவாணன்
கொடைவீரன்
கொடைவேந்தன்
கொள்கைக்குமரன்
கொள்கைக்குரிசில்
கொள்கைத்தென்றல்
கொள்கைத்தென்னன்
கொள்கைநம்பி
கொள்கைநிலவன்
கொள்கைநெஞ்சன்
கொள்கைமணி
கொள்கைமதி
கொள்கைவீரன்
கொள்கைவெற்பன்
கொள்கைவேங்கை
கொள்கைவேந்தன்
கொற்கைப்பரிதி
கொற்கைப்பாண்டியன்
கொற்கைப்பாவலன்
கொற்கைப்பித்தன்
கொற்கைப்புலவன்
கொற்கைமணி
கொற்கையருவி
கொற்கையன்
கொற்கையூரன்
கொற்றக்கதிர்
கொற்றக்கலை
கொற்றக்கலைஞன்
கொற்றக்கோமான்
கொற்றக்கோவன்
கொற்றக்கோன்
கொற்றச்சீரன்
கொற்றச்செந்தில்
கொற்றச்செல்வன்
கொற்றச்செழியன்
கொற்றத்தமிழ்
கொற்றத்தமிழன்
கொற்றத்துரை
கொற்றத்துறை
கொற்றத்தேவன்
கொற்றத்தோழன்
கொற்றநிலவன்
கொற்றநிலவு
கொற்றநெஞ்சன்
கொற்றமதி
கொற்றமருகன்
கொற்றமருதன்
கொற்றமல்லன்
கொற்றமுகிலன்
கொற்றமொழி
கொற்றவேள்
கொற்றவேளிர்
கொன்றையூரன்
கொன்றைவேந்தன்

கோ

கோக்கதிர்
கோக்கலை
கோக்கலையன்
கோக்கனல்
கோக்கனி
கோக்கொடி
கோக்கொழுந்து
கோக்கொற்றவன்
கோச்செந்தில்
கோச்செம்மல்
கோச்செல்வன்
கோச்செழியன்
கோச்சென்னி
கோத்தமிழ்
கோத்தமிழன்
கோத்தலைவன்
கோத்துரை
கோத்துறை
கோத்துறைவன்
கோத்தூயவன்
கோத்தேவன்
கோப்பாண்டியன்
கோப்புகழன்
கோப்புகழோன்
கோமகன்
கோமணி
கோமான்
கோமானன்
கோமின்னல்
கோமுகிலன்
கோமுனைவன்
கோமெய்யன்
கோமைந்தன்
கோவரசு
கோவரம்பன்
கோவரியன்
கோவேந்தல்
கோவேந்தன்
கோவேரன்
கோவேல்
கோடன்
கோடைச்சோலை
கோடைத்தென்றல்
கோடைமதி
கோதைக்கலைஞன்
கோதைக்குமரன்
கோதைக்குரிசில்
கோதைக்குளத்தன்
கோதைக்கொற்றன்
கோதைக்கொன்றை
கோதைக்கோ
கோதைச்செந்தில்
கோதைச்செம்மல்
கோதைச்செல்வன்
கோதைச்செழியன்
கோதைத்தமிழ்
கோதைத்தமிழன்
கோதைத்தலைவன்
கோதைத்தனையன்
கோதைத்தென்றல்
கோதைத்தென்னவன்
கோதைத்தென்னன்
கோதைநிலவு
கோதைநெஞ்சன்
கோதைநெடியோன்
கோதைநெறியன்
கோதைமாறன்
கோதைமான்
கோதைமானன்
கோதைமுகிலன்
கோதைமுதல்வன்
கோதைமுருகன்
கோதைமுருகு
கோதையன்பு
கோதைவடிவேல்
கோதைவில்லவன்
கோதைவிழியன்
கோதைவேங்கை
கோதைவேந்தன்
கோதைவேள்
கோலக்கோடன்
கோலச்செம்மல்
கோலச்செல்வன்
கோலச்செழியன்
கோலத்தம்பி
கோலத்தமிழ்
கோலநம்பி
கோலவிழியன்
கோலவேந்தன்
கோவளநம்பி
கோவளநாடன்
கோவளமன்னன்
கோவளமுத்தன்
கோவைநாடன்
கோவைமணி
கோவைமுத்தன்
கோவைமுத்து
கோவைவீரன்
கோவைவேந்தன்
கோவைவேலன்