தமிழ் பெயர்கள் பெண் குழந்தைகள் அ-ஒள

Tamil girl baby names அ-ஒள


அகல்விழி
அகநகை
அகமுடைநங்கை
அகவழகி
அங்கையற்கண்ணி
அஞ்சம்மாள்
அஞ்சலை
அஞ்சளையம்மா
அஞ்சொலி
அடைக்கலம்
அணிசடை
அணிமாலை
அம்மங்கை
அம்மணி
அம்மாகண்ணு
அம்மகுட்டி
அருள்மொழிதேவி
அருளரசி
அருளம்மை
அருளம்மா
அருள்
அருள்விழி
அருள்மங்கை
அருள்மணி
அருள்நெறி
அருள்வடிவு
அருள்கொடி
அருளழகி
அருளாழி
அருளி
அருட்செல்வி
அருவி
அழகுதெய்வானை
அழகுநங்கை
அழகியபெரியவள்
அறம்
அறம் வளர்த்தாள்
அறம் வளர்த்தநாயகி
அறச்செல்வி
அறப்பாவை
அறவல்லி
அறிவுக்கரசி
அறிவுக்கனி
அறிவுச்சுடர்
அறிவுமணி
அறிவுநிதி
அறிவுமதி
அறிவுடைநங்கை
அமிழ்தமொழி
அமிழ்தரசு
அமிழ்தவல்லி
அமுதம்
அமுதா
அமுதவாணி
அமுதவல்லி
அமுதசுரபி
அமுதரசி
அமுது
அமுதினி
அமைதி
அமைதோளி
அரங்கநாயகி
அரசி
அரசக்கனி
அரசநாயகி
அருமையரசி
அருமைநாயகி
அல்லி
அல்லியரசி
அல்லிக்கொடி
அல்லியங்கோதை
அல்லிவிழி
அலர்மேல்மங்கை
அலர்மேல்வல்லி
அலர்மேலு
அலைவாய்மொழி
அவ்வை
அழகி
அழகரசி
அழகம்மை
அழகம்மாள்
அழகுடைசெல்வி
அறிவுடையரசி
அறிவுக்கொடி
அறிவொளி
அன்பு
அன்புப்பழம்
அன்புமணி
அன்புச்செல்வி
அன்பரசி
அன்பழகி
அன்புக்கொடி
அன்புமொழி
அன்னம்
அன்னம்மா
அன்னக்கிளி
அன்னக்கொடி
அன்னதாய்
அன்னப்பழம்

ஆடலரசி
ஆடவல்லாள்
ஆடலழகி
ஆடற்செல்வி
ஆண்டாள்
ஆதி
ஆதிமந்தி
ஆதிரை
ஆதிமுத்து
ஆதிமணி
ஆயிரகண்ணுநாயகி
ஆராவமுது
ஆராயி
ஆசினி
ஆராதனா
ஆருனி
ஆவுடைநாயகி
ஆவுடைநங்கை
ஆவுடையம்மா
ஆழ்வார் திருமங்கை
ஆழ்வார் நங்கை
ஆழ்வார்நாயகி
அழ்வாரம்மை
ஆறுமுகத்தாய்
ஆறுமுகவல்லி


இசை
இசைச்செல்வி
இசைஞானி
இசையமுது
இசையரசி
இசைவாணி
இசையழகி
இந்திரை
இயற்கைஒளி
இயற்றமிழ்செல்வி
இலக்கியம்
இளங்கண்ணி
இளங்கன்னி
இளங்கிளி
இளங்குமரி
இளங்குயில்
இளநகை
இளநங்கை
இளமங்கை
இளையவல்லி
இறைவி
இறைஎழிலி
இறையரசி
இறைமுதல்வி
இந்திரதேவி
இமயமடந்தை
இயலரசி
இயற்கை
இயற்கையரசி
இயற்கைசெல்வி
இயற்கைநங்கை
இயற்கைதேவி
இயற்கைமகள்
இயற்கைமுதல்வி
இயற்கைவாணி
இயற்கைமங்கை
இயற்கைவல்லி
இயற்கைமணி
இளஞ்சித்திரை
இளஞ்செல்வி
இளநிலா
இளம்பிறைகண்ணி
இளமதி
இளமயில்
இளம்பிறை
இளநாச்சி
இளந்தந்தை
இளந்தென்றல்
இளந்தேவி
இளவரசி
இளவழகி
இளவெயினி
இறைநங்கை
இனியாள்
இன்பக்குரல்
இன்பக்கிளி
இன்பவல்லி
இன்பக்கனி
இன்மொழி
இன்முல்லை
இன்னமுது
இனியள்


ஈகவரசி
ஈகையரசி
ஈதலரசி
ஈழச்செல்வி
ஈழமின்னல்
ஈழவாணி
ஈழதரசி
ஈழமணி
ஈழமுத்து
ஈழ எழில்
ஈழமதி
ஈழநிதி
ஈழக்கதிர்


உலகமுதல்வி
உலகநாயகி
உலகநங்கை
உலகிறைவி
உலகமதி
உலகநிதி
உமையரசி
உமையாள்
உதயசந்திரிகா
உதயா
உமா
உயிர்த்துணை
உயிர்வரசி


ஊர்மிள
ஊர்வசி
ஊக்கசெல்வி
ஊழிமுதல்வி


என்டோள்வல்
எல்லம்மா
எழில்
எழில்நிலா
எழில்வடிவு
எழில்முதல்வி
எழிலம்மை
எழிலரசி
எழிலோவியம்
எழிற்செல்வி


ஏலம்மாள்
ஏலவார்குழலி
ஏழிசை இறைவி
ஏழிசை எழிலி
ஏழிசைஒளி
ஏழிசைச் செல்வி
ஏழிசை தங்கை
ஏழிசைத் தேவி
ஏழிசை நங்கை
ஏழிசைப் பாவை
ஏழிசை மகள்
ஏழிசைமங்கை
ஏழிசைமணி
ஏழிசைமுதல்வி
ஏழிசையரசி
ஏழிசையழகி
ஏழிசைவல்லி
ஏழிசைவாணி
ஏழிசைமுத்து
ஏழிசைச்சுடர்
ஏழிசைநிதி
ஏழிசைமதி


ஐயை
ஐயம்மாள்
ஐவணம்


ஒண்டமிழரசி
ஒப்பிலழகி
ஒப்பிலாமணி
ஒப்பிலாமொழி
ஒப்பிலாநங்கை
ஒப்பிலாஅழகி
ஒருமாமணி
ஒலி  இறைவி
ஒலி எழிலி
ஒலிச்செல்வி
ஒலித்தங்கை
ஒலித்தேவி
ஒலிநங்கை
ஒலிப்பாவை
ஒலிமகள்
ஒலிமணி
ஒலிமுதிலி
ஒலிநிலா
ஒலிமகள்
ஒலிமங்கை
ஒலிமலர்
ஒலிமணி
ஒலிமுதல்வி
ஒளிவடிவு
ஒலிவல்லி
ஒலியரசி
ஒலியலழகி
ஒலிவல்லி
ஒலிவாணி
ஒலி மங்கை
ஒலி மலர்
ஒலிக்கொடி
ஒலிமுகிலி


ஓவியம்
ஓவியா
ஓவியச்செல்வி
ஓவியப்பாவை
ஒள
ஓளவை
ஒளவையரம்மா