தமிழ் பெயர்கள் பெண் குழந்தைகள் க-கௌ

Tamil girl baby names க-கௌ

கடல் அரசி
கடல் அழகி
கடற்கண்ணி
கடல்வாணி
கடற்கனி
கண்ணம்மை
கண்ணம்மா
கண்ணகி
கண்ணழகி
கண்ணாத்தா
கண்ணிமை
கண்ணியம்மை
கண்ணுகினியாள்
கண்மணி
கதிர்
கதிர்ச்செல்வி
கதிர்மதி
கதிர்நிதி
கதிர்நகை
கதிரொளி
கப்பற்செல்வி
கயற்விழி
கயற்கண்ணி
கயற்கொடி
கயமலர்க்கண்ணி
கருங்குழலி
கரும்பாயி
கருத்தழகி
கருத்தகிளி
கருத்தம்மை
கலையரசி
கலைவாணி
கலையழகி
கலைமகள்
கலைமலர்
கலைமணி
கலைமான்
கன்னல்
கன்னல்செல்வி
கன்னல்செல்வி
கன்னியம்மா

கனிமொழி

கா

காக்கைபாடினி
காசியம்மாள்
காத்தாயி
காந்திமதி
காமக்கண்ணி
காயாம்பூ
கார்குழலி
கார்முகிலி
கார்முகில்
காவற்பெண்டு
காவியங்கண்ணி
காவிரி
காவேரி
காளியம்மை

காளியம்மா

கி
கிள்ளைமொழி
கிளிக்கண்ணு
கிளியம்மா
கிளிமொழி

கிளியேந்தி

கு

குஞ்சம்மை
குஞ்சம்மா
குட்டி
குட்டியம்மா
குமரிமுத்து
குமரிவல்லி
குமரியரசி
குமரிமாலை
குறள்மொழி
குறளமுது
குறிஞ்சி
குறிஞ்சிஇறை
குணமாலை
குணவழகி
குணமொழி
குணநாயகி
குணவல்லி
குணச்செல்வி
குணவாணி
குணமதி
குணநிதி
குணக்கொடி
குணவரசி
குணமணி
குணமொழி
குணப்பாவை
குணமாணிக்கம்
குணக்கண்ணி
குமரிமதி
குமரிமணி
குமரிப்பாவை
குமுதம்
குமுதினி
குமுதவல்லி
குமுதவாயாள்
குயில்
குயிலி
குயில்மொழி
குருவம்மா
குருமாணிக்கம்
குலக்கொடி
குலக்கொழுந்து
குலமாணிக்கம்
குறிஞ்சிநங்கை
குறிஞ்சித்தங்கை
குறிஞ்சிப்பாவை
குறிஞ்சிமகள்
குறிஞ்சிமங்கை
குறிஞ்சிமணி
குறிஞ்சிமலர்
குறிஞ்சிமுகிலி
குறிஞ்சிமுதல்வி
குறிஞ்சியரசி
குறிஞ்சியழகி
குறிஞ்சிவல்லி
குறிஞ்சிவாணி
கூ
கூந்தழலகி

கூந்தல்பிறை

கொ
கொங்கச்செல்வி
கொல்லிப்பாவை
கொழுந்து
கொழுந்தம்மாள்
கொளஞ்சியம்மை
கொளஞ்சியம்
கொற்றவை
கொன்றை
கொன்றைச்செல்வி
கொன்றைவாணி
கொன்றைசூடி
கொன்றைஅரசி
கொன்றைமகள்
கொன்றைப்பாவை
கொன்றைநங்கை
கொன்றைமுத்து
கொன்றைகொண்டான்
கொன்றைஎழிலி
கொன்றைமணி
கொன்றைநிதி
கொன்றைமதி
கொன்றைமாணிக்கம்
கொன்றைமொழி
கொற்றவைச்செல்வி
கோ
கோதை
கோதைநாயகி
கோதையம்மா
கோமகள்
கோமதி
கோமதிநாயகி
கோலவிழி
கோவரசி
கோவழகி
கோப்பெரும்பெண்டு