தமிழ் பெயர்கள் பெண் குழந்தைகள் ந நௌ

Tamil girl baby names ந-நௌ

நகுநா
நஞ்சம்மாள்
நந்தாமணி
நடவரசி
நப்பசலை
நல்லள்
நற்குணதேவி
நன்முல்லைநன்னாகை
நன்னி

நா
நாகம்மை
நாகம்மா
நாகவல்லி
நாகச்செல்வி
நாகமுத்து
நாகமணி
நாகக்கொடி
நாகதேவி
நாககுழலி
நாச்சியார்
நாமகள்
நாவுக்கரசி
நிறைமதி
நிறைமொழி

நீ
நீலமணி
நீலக்குழலி
நீலமேனி
நீலவல்லி
நீலவிழி
நீலம்மை
நிலையரசி
நிலையமுது
நிலை
நிலையழகி
நிலையெழிலி
நிலையெழில்

நெ

நெல்லையம்மை
நெல்லைச்செல்வி
நேயமணி