ஏமாற்றத்தில் அவலைப்பெண்

உன்னால் வந்த வெட்கத்தின்
அர்த்தங்கள் அறியும் முன்னரே ,
வேதனையின் முகவரிகள் தந்தாயே !!!!!!
இதுதான் காதலின் வேகமோ ?

avalaippen yematram

 – நீரோடைமகேஷ்

You may also like...