யார் கடவுள் ?

நாத்திகனைக் கூடகடவுளாக பார்க்கும்உலகம்.

தனக்கு, தானே கடவுள் !.!.!

தனக்கு, தானே நாத்திகன் !.!.!

எனபது தெரியாமல் !!!!

Yaar Kadavul

– நீரோடை மகேஸ்

You may also like...