காதல் மழை கவிதை

கேட்பாரற்றுக் கிடந்த தரிசு நில
விரிசல்களின் மண்புழுதியாய்
வீணாய்க்கிடந்த என்னில்
பெய்த சாரல் மழை நீ

1428590705830

ஒரு கனம் கூட எனைவிட்டுப் பிரியாதே
காற்றோடு காற்றாய்
முகவரி கலைத்துத்
தொலைந்திடுவேன்

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *