“துர்(ன்) முகி” தமிழ் புத்தாண்டு

“துர்(ன்) முகி” தமிழ் புத்தாண்டு  tamil new year 2016 thunmugi

“துர்முகி ”  என்ற பெயர் தாங்கி வருகிறதே , அது எப்படியிருக்குமோ என்று கலங்க வேண்டியதில்லை . “துர்முகி ” என்று இருக்கிறதே, என்ற அச்சம் பலருக்கு இருக்கும். ஒவ்வொரு தமிழ் புத்தாண்டின் பெயரிலும் ஒவ்வொரு சூட்சமம் அடங்கியுள்ளது . “துர்முகி” புத்தாண்டின் பெயரில்தான் அப்படி என்ன சூட்சமம் உள்ளது என்பதை பார்போம் .

“துர்முக ” என்றால் குதிரை என்று அர்த்தம் . துர்முகி தமிழ்புத்தாண்டு முழுவதும் சுக்கிரனின் ஆதிக்கத்தில் உள்ளது. சுக்கிரனுக்கு அடுத்ததாக ஆதிக்கமும் அதிகாரமும் பெறுபவர் , கல்விக்கு அதிபதியான புதன் பகவான் . புதனின் அதிதேவதை ஸ்ரீஹயக்ரீவர்.

ஞானம் , கல்வி, அறிவாற்றல், நினைவாற்றல் ,ஒழுக்கம் ,மற்றும் நேர்மை ஆகியவற்றை கொடுப்பவர் இவர்தான்.

tamil new year 2016 thunmugi

இந்த  துர்முகி ஆண்டு முழுவதும் ஸ்ரீஹயக்ரீவரின் சக்தியே மக்களுக்கு துணையாய் இருந்து வழிகாட்ட இருப்பதால் ,ஸ்ரீஹயக்ரீவர் பகவானின் பெண்ணாகிய இப்புத்தாண்டிற்கு “துர்முகி ” என்ற பெயர் உருவானது .

அதாவது பரி (குதிரை) முகத்தை கொண்டுள்ள  ஸ்ரீஹயக்ரீவரின் அருளையும்,அனுகிரகத்தையும் அள்ளிகொடுக்கும் ஆண்டாக இந்த ஆண்டு திகழப் போவதையே துர்முகி என்ற பெயர்காரணம் சூட்சமமாக உணர்த்துகிறது.

tamil new year 2016 thunmugi

Sharing is caring!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares